Borçlanma Başvurusunda Bulunanlar Sonradan Vazgeçebilir Mi?

Borçlanma Başvurusunda Bulunanlar Sonradan Vazgeçebilir Mi?

Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden borçlanmalarının iptal edilmesi için başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.

Borçlandıkları hizmetleri ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılar ile ölüm aylığı bağlanamayan hak sahiplerine başvuruları halinde ödenen borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.

Ancak borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar borçlanma talebinden vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

Yurtdışı borçlanmasına dair süreler, ilgilinin Türkiye’de sigortalılığı varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılığı yoksa 5510 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalılığı bulunanların borçlanılan süreye ait gün sayısı, önceki prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine eklenir.

Gerek çalışma süresini, gerek ev kadını olarak  geçen süreleri borçlanmak için  Türkiye’ye gitmek şart değildir.  Borçlanma işlemi, gerekli belgeleri yurt dışından posta ile göndermek suretiyle de yapılabilir.

Aylık başvurularında bizzat müracaat etme şartı kaldırılmıştır. Gerekli belgeler usulüne uygun doldurulup imzalandıktan sonra Kurumun ilgili ünitesine doğrudan başvuru yolu ile verilebileceği gibi, yurt içi veya yurt dışından posta yolu ile de gönderilebilir.

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda aylık başvurusunda bulunan yurda dönmüş vatandaşlarımızın çalıştıkları iş yerinden ayrıldıklarını, yurt dışında ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almadıklarını gösterir belgeyi temin etmelerinde karşılaştıkları zorluklar dikkate alınarak, sadece yurt dışından başvuruda bulunacak olanlar için güncel tarihli hizmet belgesinin ibrazı istenmektedir.

Tahsis talep tarihinden önceki bir ay içinde düzenlenen hizmet belgeleri güncel tarihli belge olarak kabul edilmektedir.

Yurda kesin dönüş yaptıktan sonra aylık talebinde bulunanların ibraz edecekleri hizmet belgesinin ise güncel tarihli olmasında bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Aylığa hak kazanmak için 5510 sayılı Yasa’nın 38. maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık süresi şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere;

-Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Türkiye’deki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayanların sigortalılıklarının  başlangıç tarihi, borçlarının tamamen ödendiği tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir.

Birden fazla yurt dışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da, sigortalılık süresi başlangıcı, borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.
Yurt dışında çalışmaya başlanılan veya ikamete başlanılan tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz.

Borçlanılan süreler, Türkiye’de  geçmiş sigortalılık/prim ödeme  süresi gibi değerlendirilir.  Bu süreler varsa, Türkiye’deki sigorta/prim ödeme süresine ilave edilir.

Aylık bağlanabilmesi için,
– Tahakkuk ettirilen borçtan aylık bağlanmasına yetecek en az süre / gün karşılığı kadar ödeme yapılması,
– Mülga sosyal güvenlik yasalarının yürürlükteki hükümlerine veya 5510 sayılı Yasa hükümlerine göre aylığa hak kazanılmış olması (506 sayılı SSK, 1479 sayılı Bağ-Kur ve 5434 sayılı Emekli Sandığı ve 5510 sayılı kanunlarda belirtilen  sigortalılık/hizmet süresi, prim ödeme süresi ve yaş koşullarının tamamlanması)
– Kuruma yazılı başvuruda bulunulması Şarttır.

* Yukarıda belirtilen “kesin dönüş” ibaresi, aylık tahsis talebinde bulunanların yurt dışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almamaları durumunu ifade etmekte olup, mutlak ifadesi ile yurda giriş yaptıktan sonra bir daha yurt dışında yaşamamak anlamında kullanılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenlerin aylıkları, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşından başlar

• “Sosyal sigorta ödeneği” ibaresi; çalışma yaşamı süresince karşılaşılan hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya işsizlik gibi riskler nedeniyle iş göremezlik veya işsizlik gibi adlar altında yapılan ödenekleri,

• “Sosyal yardım ödeneği” ibaresi, bulunulan ülke mevzuatı kapsamında, geçimlerini sağlayacak şekilde hiçbir gelirleri olmayan veya mevcut gelirleriyle geçimlerini sağlamakta güçlük çeken kişilerin asgari geçim düzeyi ile sınırlı  olmak üzere geçimlerinin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından muhtaçlık durumuna ve süresine göre ödenen ikamet şartına bağlı nakdi yardımları
İfade etmektedir.

Aylığa hak kazanılmasına engel teşkil eden her iki ödeneğin ortak özelliği, ikamete dayalı olmasıdır. Diğer bir ifade ile, ilgilinin ikametini Türkiye’ye nakletmesi ile kesilen ödenekler, 3201 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, ikamet şartına bağlı olmayan bu nitelikteki sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği alanlara diğer şartlarla aylık bağlanabilmektedir.

Borçlanılan yurt dışı sürelerine göre;

• Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanabilmesi için;
– “Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi”
– “3201 sayılı Yasa’ya Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi”
– Yurt Dışında çalıştıkları iş yerinden ayrıldığını gösterir belge
– Varsa ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneğinin sona erdiğini veya almadığını gösterir belge
ibraz edilmesi zorunludur.

• Ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
– “Tahsis Talep, Beyan ve Taahhüt Belgesi”
– Aylık bağlanacak olan hak sahibinin durumuna uygun olan belgelerin (öğrenci belgesi, kazanç belgesi, sağlık kurulu raporu, vb.)
İbraz edilmesi zorunludur.

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile 3201 sayılı Yasaya göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi örnekleri internet adresinde bulunan “Yurt Dışı/Form ve Dilekçeler” bölümünden indirilebilir.

Yurt dışında sigortalılık veya ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığına hak kazananların bu aylıkları;
– Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir ülkede çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almaya başladıkları
tarihten itibaren kesilir.

08/05/2008 tarihinden sonra 3201 sayılı Yasa’dan yararlanmak suretiyle aylık bağlanması için yapılacak başvuru tarihi itibariyle veya aylık alma süresince Türk vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.

Türk vatandaşlığını kaybettiklerinden dolayı eski Yönetmelik hükümlerine göre aylıkları bağlanmayan veya aylığı bağlandıktan sonra Türk vatandaşlığını kaybetmesi nedeniyle aylıkları durdurulan veya kesilenlerin 08/05/2008 tarihinden sonra yaptıkları veya yapacakları tahsis başvurularına göre aylıkları, yazılı başvurularını izleyen aybaşından itibaren bağlanır.

Borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlardan altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunmuş olanlar, yurt dışında çalışıp çalışmadıklarını, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri “3201 sayılı Yasaya Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi” ile birlikte söz konusu altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde Kuruma vermek zorundadırlar.

Altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulundukları halde, yukarıda belirtilen belgeleri süre içinde Kuruma vermediği tespit edilenlerin aylıkları, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin intikaline kadar durdurulur.

Bu şekilde aylıkları durdurulanların kuruma ibraz edecekleri belgelerden veya kurumca yapılacak olan araştırma sonucunda, yurt dışında;

– Çalışmadıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği almadıkları tespit edilenlerin aylıkları, durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere ödenir.

– Çalıştıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği aldıkları tespit edilenlerin aylıkları çalışmaya başladıkları tarihten geçerli olmak üzere kesilir, yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler, 5510 sayılı Yasa’nın 96. maddesi hükümlerine göre geri alınır.

Borçlandıkları Süreler Dikkate Alınarak Malullük, Yaşlılık Ve Emekli Aylığı Bağlananların Aylık Alma şartlarının devam edip etmediği hususu, kurumca, gerekli görülen zaman ve hallerde araştırılabilir.

Kurum, Yasaya göre malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında bulunup bulunmadıklarını, her yıl (kimi zaman daha sık aralıklarla) Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak kayıtlarla tespit eder. Söz konusu uygulamanın kapsamı, şekli ve diğer usul ve esasları Kurum ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle başlar.

Avustralya’daki çalışma/ikamet sürelerini borçlanarak Türkiye’den aylık aldığı halde yıl içinde Avustralya’da 6 aydan fazla kalanlar, Avustralya’da çalışmadıklarını ve ikamete bağlı herhangi bir sosyal    güvenlik ödemesi almadıklarını gösteren belgeleri Centrelink’den temin ederek Başkonsolosluklar’dan veya Ataşeliğimiz’den tasdik ettirecek ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına elden (ya da posta ile) vereceklerdir.

Aylığı kesilenlerden yurt içinde veya yurt dışında çalışması sona erenlerin veya yurt dışında ikamete dayalı bir sosyal sigorta veya sosyal yardım ödeneği alanlardan bu ödenek ve yardımları sona erenlerin, aylıklarının tekrar ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları halinde, talep tarihini takip eden ay başından itibaren aylıkları tekrar ödenmeye başlanır.

Aylıkları tekrar ödenmeye başlananların, yurt dışında çalışmış olmaları halinde, kesildiği tarihteki aylığı, ikinci fıkrada belirtilen aylığın başlangıç tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik kanunlarındaki artış hükümlerine göre yükseltilerek yeniden bağlanır.

Aylığın kesildiği tarihten sonra yurt dışında geçen sigortalılık sürelerinin yeniden aylık bağlanmasında değerlendirilmesi, bu sürelerin 3201 sayılı Yasaya göre borçlanılmasına bağlıdır.

Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir.
Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 32’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarıdır.

Askerlik borçlanmasının tamamı veya bir kısmı sigortalının veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak tutarın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. Altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

Askerlik için borçlandırılan sürenin karşılığı gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürenin sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreleri kapsaması halinde sigortalılık başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Askerlik borçlanması emeklilik aşamasında yapılabilir

Türkiye’de hiç sigortası bulunmayanlar için askerlik borçlanması Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak sayılmaz. Ödenmiş prim günlerindeki eksik günü tamamlamada kullanılır, askerlik süresi borçlanılan gün sayısı kadar sigortalılık süresini arttırır.

Bir sigortalının emekli aylığı talebinde bulunabilmesi için sigortalılık/hizmet süresi, prim ödeme süresi ve yaş koşullarını aynı anda yerine getirmesi gerekir.

a) Sigortalılık Süresi

Sigortalılık Süresi; kadınlar için 20, erkekler için 25 yıldır.

Sigortalılık süresinin hesabında sigortalılığın başlangıç tarihi esas alınır.

Sigortalılığın Başlangıcı:

Türkiye’de çalıştırılanlar işe alınmalarıyla birlikte sigortalı olurlar. Dolayısıyla çalıştırılanların sigorta başlangıç tarihi işe başlama tarihidir.

Yurt dışındaki sürelerini borçlanmak suretiyle sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri  tarihten, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan tarihtir.

b) Prim Ödeme Süresi
Türkiye’de sigortalı olanlar çalıştıkları her ay için prim öderler. Prim ödeme süresi, sigortaya giriş tarihine göre değişmektedir.

c) Yaş
Emekli olmak için tamamlanması gereken yaş, sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.
Aşağıdaki tablolarda SSK , BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olarak erkek ve kadınlar için ayrı ayrı emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme süresi verilmektedir

Yurt Dışı Borçlanma Başvurusunda Bulunma

Yurt dışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılmasında Türkiye’de  son defa;
* Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi çalışması olanların, bu Kuruma,
* 506 sayılı Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine tabi çalışması olanların bu sandığa başvurmaları gerekir.

Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması bulunmayanların borçlanma işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumunca sonuçlandırıldığından, bu durumdakilerin borçlanma talepleri de bu Kuruma yapılmalıdır.

Yurt dışı hizmet borçlanma başvurusu yazılı olarak, ilgilinin Türkiye’deki adresinin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne yapılır:
– Türkiye’de son defa işçi veya kendi nam ve hesabına   bağımsız olarak çalışmış olanlar,
– Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar  ve
– Yurt dışında ev kadını olarak geçen ikamet sürelerini borçlanmak isteyen ev kadınlarının,
Borçlanacakları sürelere ait Yurt Dışı Hizmet/İkamet  Belgelerini,  talep dilekçesi ekinde Türkiye’de ikamet adresinin bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne vermeleri gereklidir

Sosyal Güvenlik Kurumunca sonuçlandırılacak olan borçlanmaların Kurumun hangi birimine yapılacağına dair genel kural, son defa Türkiye’de geçen çalışmaların sigortalılık haline göre belirlenmektedir.

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin yurt dışında geçen sigortalılık süreleri ile ev kadınlığında geçen sürelerin borçlandırılması için hak sahiplerince yapılacak başvurular da, ölenin Türkiye’deki sigortalılık süresi dikkate alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumunun yukarıda açıklanan birimlerine yapılmalıdır.

08/05/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanmasına ilişkin başvuruların, Türkiye’de çalışma varsa son defa çalışmanın geçtiği  kuruluşa, yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması yönünde yasal düzenlemeye gidilmiştir.

Buna göre, yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanmak isteyenlerden Türkiye’de son defa Emekli Sandığına bağlı çalışması olanların SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına,  506 sayılı Yasa’nın geçici 20’nci maddesine tabi sandıklardan birine bağlı çalışması olanların ilgili sandığa, Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi çalışması olanların veya hiç çalışması bulunmayanların ise bu Kuruma başvurmaları gerekir.

Borçlanma İçin Müracaat Süresi Yoktur

Halen yurt dışında bulunanlar ve Türkiye’ye dönmüş olanlar istedikleri tarihte borçlanmak için müracaat edebilirler.

08/05/2008 tarihinden sonra yapılan borçlanma başvurularında tahakkuk ettirilen prim borcunun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih, borcun tebliğ tarihidir.

Borcun yukarıda belirtilen tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma işlemi geçersiz sayılır. Üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktara isabet eden süre geçerli sayılır.

Borcun bir kısmını veya tamamını ödemeyenlerin, bu sürelerinin 3201 sayılı Yasa’ya göre değerlendirilmesi, yeniden yazılı başvuruda bulunmaları ve tahakkuk eden borç miktarını süresi içinde ödemeleri şartına bağlıdır.
Ancak başvurusu geçersiz sayılanlar daha sonra tekrar müracaat edebilirler.

Yurt dışında iken borçlanma isteğinde bulunanlar, Türk Lirası olarak hesaplanan prim borcunu, ödeme tarihindeki kur üzerinden döviz olarak ödeyeceklerdir.
Türkiye’ye döndükten sonra borçlanma isteğinde bulunanlar hesaplanan prim borcunu Türk Lirası olarak ödeyeceklerdir.

Yurt Dışı Borçlanmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

İster işçi olun, ister memur olun isterseniz de esnaf veyahutta ev hanımı fark etmez. Yurt dışında geçen sürelerinizi 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun gereğince borçlanabilirsiniz.

KADINLAR ÇALIŞMASALAR DA BORÇLANABİLİRLER

Erkekler sadece yurt dışında geçen çalışma süreleri ile çalışma sürelerinin aralarındaki birer yıllık boş geçen işsizlik sürelerini borçlanabilirler. Hangi ülke olursa olsun fark etmez, kadınlarımız ise yurt dışında ikamet ederek geçirdikleri süreleri borçlanabilirler ve Türkiye’den borçlanma yoluyla emekli olabilirler. Öte yandan kadınlar isterse çalışma süreleri ile çalışma sürelerinin aralarındaki birer yıllık boş geçen süreleri de borçlanabilirler. Borçlanılacak süreler de yaş konusunda ise 18 yaş kuralı vardır. İster çalışma olsun ister ikamet 18 yaşından sonraki süreler borçlanılır.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMASI OLMAYAN BAĞ-KUR’A

Sözde sadece SGK var ama altında eskiden olduğu gibi SSK (4/A), Bağ-Kur (4/B) ve Emekli Sandığı (4/C) ayrımı aynen devam ediyor. Gurbetçilerimizin Türkiye’de hiç sosyal güvenliğe tabi çalışması olmayanların borçlanacağı sürelere 4/B’ye yani Bağ-Kur’a sayılır. Türkiye’de çalışmaları olanlar için ise en son hangisi ise oraya sayılır. Bu sebeple Bağ-Kur’dan kurtulmak isteyenler önce birkaç gün SSK’lı çalışsınlar sonra yurt dışı borçlanması yapsınlar. Öte yandan, SSK çalışmaları mutlaka Türkiye’de bulundukları sürelerde olsun zira pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre Türkiye’de olduğu belli olmayanların SSK çalışmaları daha sonra SGK tarafından iptal edilir.

GEÇMİŞTE (1999 ÖNCESİNDE) ÇALIŞMALARI OLANLAR AZ PARAYA ÇOK MAAŞ ALABİLİRLER

SGK yurt dışı borçlanması uygulamasında emekli aylıklarını hesaplarken üç ayrı döneme göre emekli aylığı hesaplamaktadır. Bunlar 31.12.1999 öncesi, 1.1.2000 ile 30.09.2008 arası ve son olarak da 1.10.2008 sonrası dönem. Bunlardan en düşük borçlanma miktarına (10 lira günlük) göre en güzel emekli aylığını 31.12.1999 öncesi dönem verir. Bu sebeple mesela 1970’li yıllarda Türkiye’de SSK’sı olan birisi borçlanma dönemi seçip, 31.12.1999 öncesi yurt dışı ikamet veya çalışma sürelerini seçerse en yüksek emekli aylığını alır. Tarih seçmezse de bu kere SGK ödeme gününden (mesela 2012 temmuz) geriye doğru ödediği gün kadar geriye götürüp borçlanma dönemi bulur.

2008 ÖNCESİ DOLARDAN BORÇLANANLAR ŞANSLI

2008 yılına kadar yurt dışı borçlanmasının günlüğü sabit rakam olan 3,5 dolar idi ve geçmişte bu tür borçlanma yapanlar için ödeme süresi yoktur, diledikleri zaman ödeyebilirler ve şartları tamamlamışlar ise emekli de olurlar. Sonrasında borçlananlar ise şimdiki rakamlara göre ise en düşük 10 lira en yüksek de 65 lira olmak kaydıyla bu iki rakam arasında diledikleri rakamlardan borçlanabilirler ve ödeme süresi de borcun kendilerine tebliğ gününden itibaren 3 aydır. Üç ay içinde kısmi ödeme de yapabilirsiniz tam ödeme de. İsterseniz de sonra tekrar ödeme için yeni bir borçlanma da yapabilirsiniz.

EMEKLİ AYLIĞINI ÇEKMEDİĞİNİZ SÜRECE PARANIZI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Yurt dışı borçlanması yapanlar, bankadan veya PTT’den emekli aylıklarını çekmemek şartıyla diledikleri zaman ödedikleri paralarını da her zaman geri isteyebilirler ve para kendilerine geri ödenir.

EMEKLİLİK İÇİN KESİN DÖNÜŞ ŞART

Yurt dışı borçlanma işlemi ayrı, emeklilik ayrıdır. Borçlanmayı her zaman yapabilirsiniz ama borçlanma ile emekli olabilmek için yurda kesin dönüş şarttır. Kesin dönüş ise eşyalarını kamyona yükle Türkiye’ye gel demek değildir.
1.Yurt dışında çalışmamak
2.Yurt dışından işsizlik parası almamak
3.Yurt dışında ikamete dayalı sosyal yardım almamak,

Yurda kesin dönüş yapmak demektir.

TÜRKİYE’DE SGDP İLE ÇALIŞABİLİRLER

Reformun ilk halinde yurt dışı borçlanması yaparak emekli olanların, diğer emekliler gibi hem emekli aylıklarını alıp hem de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal güvenlik destek primi hakkındaki hükümleri gereğince sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaları yasaktı. Ancak daha sonra yapılan düzenleme ile yurt dışı borçlanması ile emekli olanlarda diğer emekliler gibi SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek Türkiye’de çalışabilir hale geldiler.

Yurt Dışındaki Çalışılan Süreler

Yurt dışında Ev Kadını Olarak Geçen Süreler

Medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Bu süreler işsizlik süresi veya boşta geçen süreler kapsamında değerlendirilmez, borçlanma talebinde bulunanların yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılır.

Borçlanma Hakkından Kimler Yararlanabilir?
Borçlanma hakkından, yurt dışında çalışan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile yurtdışında hiçbir işte çalışmayan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev kadınları yararlanabilirler.

Borçlanma Kapsamında Olmayan Yurt Dışı Süreleri Hangileridir?

Yurt dışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir.

Ayrıca, ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerle çakışan yurt dışı sürelerinin 3201 Sayılı Yasa’ya göre borçlandırılmasına  imkan bulunmamaktadır.

Yurt Dışında Geçen Sürelerin  Ne Kadarını Borçlanabilirsiniz.?

Yurt dışı hizmet borçlanması isteğe bağlıdır.  Vatandaşlarımız, sigortalılık/çalışma/ikamet (ev kadınları) sürelerinin tamamını, bir kısmını veya aylık bağlanmaya yetecek bölümünü borçlanma talebinde bulunabilirler. Bu konudaki tercihlerinin, başvuru sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir.
Ayrıca, kısmi borçlanmalarda borçlanılmayan süreler, yeni bir başvuru ile borçlanılabileceği gibi, borçlanma başvuru tarihinden sonra yurt dışında geçen süreleri bulunanların da bu süreleri borçlanma hakkı bulunmaktadır.Sadece Türk vatandaşlığında bulunduğunuz süreler borçlanabilir.

Yurt Dışı Süreleri Hangi Şartlarda Borçlandırılır?

Yurt dışı sürelerinin borçlanılabilmesi için; Türk vatandaşı olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır.
“Türk vatandaşı olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri; borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibariyle Türk vatandaşı olmasıdır.
Diğer bir deyiş ile, Türk vatandaşlığında geçmeyen yurt dışı sigortalılık, işsizlik veya ev kadını olarak geçen süreler borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilenlerin borçlanma talepleri reddedilir.

Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.

Borçlanmak için ayrıca yurda dönüş şartı aranmadığından, yurt dışında iken borçlanma başvurusunda bulunanlar da, borçlanma hakkından 3201 sayılı Yasa’nın öngördüğü şartlarla yararlanabilirler.

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalamamış Olan Ülkelerde (Avustralya,Yeni Zelanda) Geçen Sürelerin Borçlandırılabilmesi İçin Hangi Belgelerin İbraz Edilmesi Gerekmektedir?

Avustralya’daki vatandaşlarımızın Avustralya’da geçen sigortalılık veya işsizlik sürelerini Türkiye’de borçlanarak emekli olabilmeleri  için bu süreleri  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine veya T.C.Başkonsolosluğuna belgelendirmeleri ve bu belgeler karşılığında Ataşelikten veya T.C. Başkonsolosluğundan  imzalı ve mühürlü Yurt Dışı Hizmet Belgesi almaları gerekmektedir.
Yurt Dışı Hizmet Belgesinin hazırlanması için gerekli evraklar:

Çalışma sürelerini gösteren/ispatlayan  belgeler şunlardır:

İşçi olarak çalışanlar için,
– Ücret Bordroları (Pay/Wage Slips)
– Grup Sertifikaları (Group Certificates)
– Ödeme Belgesi (PAYG – Payment Summarry)
– İşten ayrılırken verilen belge (Employment Separation Certificate)
– Vergi Belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment, Tax Return)

Bağımsız olarak çalışanlar için,
– İşyeri kayıt belgesi (certificate of registration)
– Vergi belgeleri (Income Tax Lodgement and Assesment History, Notice of Assesment, Tax Return)
Hizmet borçlanması yapmak isteyenlerin, çalışma sürelerini kapsayacak şekilde yukarıda sayılan belgelerden herhangi biri veya birkaçı, ve

* T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportları  ile birlikte,

* Centrelink’ten herhangi bir sosyal yardım almadığını gösterir bir yazıyla

Ataşeliğimize/Başkonsolosluğumuza başvurarak Yurt Dışı Hizmet Belgesi alabilirler.

Ev Kadını Olarak Geçen Sürelerin Borçlanılması

Medeni durumlarına bakılmaksızın, yurt dışında ev kadını olanların bu sürelerini Türkiye’de borçlanarak emekli olabilmeleri  için yaşadıkları Ülkede  ikametlerini  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğine belgelendirmeleri ve bu belge karşılığında Ataşelikten veya T.C. Başkonsolosluğundan  imzalı ve mühürlü Yurt Dışı Hizmet Belgesi almaları gerekmektedir.

Yurt Dışı Hizmet Belgesinin (Yurt Dışı İkamet Belgesi) hazırlanması için gerekli evraklar:

Ev kadınlarının:

Yaşadıkları Ülkede  ikamet sürelerini gösteren;
– Uluslararası Seyahat Kayıtları veya
– İkamet Durum Belgesi veya,
– Pasaportlarındaki ilk geliş ve yurda dönüş tarihlerine göre düzenlenecek ikamet belgesini, ve
– T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı ve pasaport  ile birlikte,

herhangi bir sosyal yardım almadığını gösterir bir yazıyla başvurarak Türk Ataşeliklerinden / Başkonsolosluklardan Yurt Dışı İkamet Belgesi (Yurt Dışı Hizmet Belgesi) almaları gerekir.

Yurt Dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurt Dışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan veya posta yolu ile Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili ünitesine verilmesi ile yerine getirilir.

Yurt Dışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresinde bulunan “Yurt Dışı/Form ve Dilekçeler” bölümünden indirilebilir.

01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında belirlenen bir günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında başvuru sahiplerince seçilecek olan değişik kazançlar ve borçlanma isteğinde bulunulacak olan gün sayıları üzerinden tahakkuk ettirilecek olan toplam borçlanma bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.